Algemene voorwaarden
d.d. 1 januari 2004

Definities
Artikel 1.
Opdrachtgever:
De particuliere of zakelijke afnemer van diensten van gebruiker.
Gebruiker:
Gebruiker:
KaJo’s, gevestigd te Woerden.

Overeenkomst/opdracht:
De overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en gebruiker, aangegaan een bepaalde looptijd.

Looptijd:
Vaste periode in maanden of jaren waarvoor de overeenkomst is aangegaan.

Product:
Het resultaat of product dat op grond van de overeenkomst tot stand is gekomen.

Dagen:
Dagen, niet-zijnde werkdagen.
Vergoeding:
De door gebruiker aan opdrachtgever door middel van een gespecificeerde nota overeengekomen kosten en prijzen voor verrichte werkzaamheden casus quo uitvoering van de overeenkomst, verschuldigd voor de gehele looptijd, bij vooruitbetaling te voldoen.

Nota:
Stuk waarmee de (definitieve) vergoeding opeisbaar wordt, welk stuk naar keuze van opdrachtgever per post of per e-mail wordt verzonden naar de opdrachtgever.

Link:
De technische mogelijkheid voor derden om op de internetpagina(s) (webpagina, website) van een opdrachtgever te komen via het Internet.

Pagina('s):
Internetpagina (webpagina, website).

Toepasselijk recht/bevoegdheid
Artikel 2.
Op overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter (rechtbank en Hof) is bevoegd geschillen, anders dan die bedoelt in artikel 14 van deze voorwaarden, tussen opdrachtgever en gebruiker te beoordelen en daarop uitspraak te doen.

Toepassingsgebied
Artikel 3.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de opdrachtgever opdracht geeft aan gebruiker om diensten te verrichten welke door gebruiker op haar pagina’s wordt aangeboden of welke dienst op andere wijze wordt aangeboden.
Algemene voorwaarden van een derde of van de opdrachtgever zelf zijn op voorhand niet van toepassing en zullen niet deel uitmaken van enige overeenkomst tussen opdrachtgever en gebruiker, tenzij (uitdrukkelijk) schriftelijk door gebruiker aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4.
Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en gebruiker komt tot stand door bevestiging vanwege gebruiker van de door de opdrachtgever via e-mail, de website van gebruiker of per brief gegeven opdracht. De overeenkomst komt niet tot stand, wanneer gebruiker van de opdrachtgever binnen 24 uren na verzending van de bevestiging, een afwijzing of intrekking ontvangt.
De bevestiging van gebruiker houdt eveneens de vergoeding en de looptijd, tenzij geen vergoeding wordt gevraagd vanwege gebruiker. Dan kan bevestiging vanwege gebruiker plaatsvinden na uitvoering van de overeenkomst.
De bevestiging kan eveneens bijzondere voorwaarden houden welke niet bij deze algemene voorwaarden zijn geregeld. Ingeval bijzondere voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst, komt de overeenkomst tussen opdrachtgever en gebruiker niet eerder tot stand dan na bevestiging van die bijzondere voorwaarden vanwege de opdrachtgever.

Automatische verlenging, wijziging en einde van de overeenkomst.
Artikel 5.
Een overeenkomst wordt telkens van rechtswege (automatisch) verlengd voor een gelijke looptijd als waarvoor de overeenkomst in eerste aanleg is aangegaan, tenzij opdrachtgever en gebruiker een nieuwe overeenkomst aangaan of opdrachtgever of gebruiker de overeenkomst opzegt:
1. Ingeval de overeenkomst is aangegaan voor drie maanden, uiterlijk één maand vóór het einde van de looptijd;
2. Ingeval de overeenkomst is aangegaan voor een periode langer dan drie maanden, uiterlijk twee maanden vóór het einde van de looptijd, een en ander behoudens artikel 6 van deze algemene voorwaarden. Tussentijdse wijziging of aanvulling op de overeenkomst vindt plaats op de wijze als bepaald in artikel 4.
Ingeval de in het vorige artikel bedoelde bevestiging geen looptijd houdt, loopt de overeenkomst tot opzegging door één van de partijen.

Voorbehouden
Artikel 6.
Gebruiker behoudt zich het recht voor en heeft de bevoegdheid:
1. Om opdrachten te weigeren of terug te geven, zonder opgaaf van redenen;
2. Om het product van het Internet en van de pagina’s van gebruiker te verwijderen, zonder opgaaf van redenen;
3. Om het product van het Internet en van de pagina’s van gebruiker te verwijderen wanneer de opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn/haar verplichtingen.

Inspanningsverplichting
Artikel 7.
Gebruiker zal trachten de opdracht binnen redelijke termijn uit te voeren. Gebruiker zal trachten uit het product te allen tijde beschikbaar te houden voor derden, behoudens het bepaalde in artikel 6, overmacht of niet-nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever tegenover gebruiker.

Uitsluiting van aansprakelijkheid/overmacht
Artikel 8.
Gebruiker staat niet in voor de onvolledigheid of onjuistheid van enige informatie op een van de door haar gepubliceerde pagina's. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke mogelijkerwijs uit die pagina's voort zou kunnen vloeien, voor zover de wet dat toestaat.
Gebruiker maakt gebruik van diensten van derden. Gebruiker staat daarom eveneens niet in voor tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van die derden tegenover gebruiker, als gevolg waarvan gebruiker haar verplichtingen jegens haar opdrachtgever (tijdelijk) niet kan nakomen. Gebruiker zal zich inspannen zo spoedig mogelijk een redelijke oplossing voor te leggen aan de opdrachtgever.

Toestemming gebruiker
Artikel 9.
Het product of rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar of te bezwaren met beperkte rechten zonder schriftelijk toestemming van gebruiker. Zonder toestemming van de gebruiker heeft de handeling geen werking tegenover haar en heeft gebruiker de bevoegdheden als vermeld in artikel 6 van deze voorwaarden.

Vergoeding, nota en betaling
Artikel 10.
A. Vergoeding.
1. De vergoeding voor gehele uitvoering van de overeenkomst worden vermeld in de bevestiging als bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden. Meer/minderwerk wordt bepaald in een nadere overeenkomst tussen opdrachtgever en gebruiker.
2. Gebruiker is bevoegd voorschotten te vragen aan en te ontvangen van de opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst niet (geheel) wordt uitgevoerd, terwijl door gebruiker al een aanvang is gemaakt met uitvoering, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd naar evenredigheid van het aantal gewerkte uren door gebruiker of door derden verricht in opdracht van gebruiker.
4. De vergoeding wordt door de opdrachtgever bij vooruitbetaling in één bedrag voldaan voor de gehele looptijd.
5. Gebruiker is bevoegd de vergoeding tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, mits de wijziging redelijk en proportioneel is, tenzij die wijziging het gevolg is van bijzondere omstandigheden. Gebruiker stelt de opdrachtgever van die wijziging tijdig op de hoogte.
6. Gebruiker is bevoegd aan het einde van de looptijd, in geval van automatische verlening van de overeenkomst als bedoelt in artikel 5 van deze voorwaarden, een andere vergoeding vast te stellen voor de nieuwe looptijd en in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
7. In het geval bedoeld in artikel 6 onder 2 van deze voorwaarden wordt de vergoeding aan (uitsluitend) de opdrachtgever teruggegeven voor iedere resterende, volle (kalender)maand vanaf de dag volgend op de dag van verwijderen van het resultaat/product, voortgevloeid uit de overeenkomst, tot het einde van de looptijd, uitsluitend voor zover de vergoeding voor de gehele looptijd aan gebruiker is voldaan. De vergoeding voor een gedeelte van een maand wordt niet teruggegeven.
B. Nota.
Na uitvoering van de overeenkomst of tussentijdse beëindiging van werkzaamheden als bedoeld in artikel 10 lid 3 van deze voorwaarden verzendt gebruiker aan de opdrachtgever een nota, die de overeengekomen vergoeding houdt. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kan gebruiker een nota verzenden aan de opdrachtgever, houdende een voorschot op de definitieve vergoeding.
C. Betaling.
De opdrachtgever zal zorgdragen voor betaling binnen 10 dagen na dagtekening van de nota bedoeld in de vorige artikelen.
Betaling vindt plaats in euro's via een bankinstelling op een bankrekening ten name van KaJo's te Woerden. Contante betaling wordt niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen.

Niet-nakomen verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 11.
Indien de opdrachtgever binnen 10 dagen na dagtekening van een nota, de vergoeding niet heeft betaald, wordt door gebruiker aan de opdrachtgever een herinnering per e-mail verstuurd, met het verzoek binnen 10 dagen na dagtekening van die herinnering, de vergoeding te betalen. Voor die herinnering worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Indien de opdrachtgever binnen 10 dagen na dagtekening van de herinnering de vergoeding niet heeft betaald, wordt door gebruiker een aanmaning aangetekend per post aan de opdrachtgever verstuurd, houdende betaling van de vergoeding binnen 2 dagen na dagtekening. Gebruiker is dan bevoegd naast de kosten van aangetekende post, ook € 7,-- (exclusief omzetbelasting) als administratiekosten en eventuele (vermogens-)schade in rekening te brengen. Die aanmaning houdt een ingebrekestelling.
Volgt binnen die termijn alsnog geen betaling, dan is de opdrachtgever direct na het verstrijken van die termijn in verzuim.
Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is gebruiker bevoegd tot gerechtelijke invordering of het uit handen geven van de vordering aan derden, ter invordering van het verschuldigde. Gebruiker heeft dan de bevoegdheid als bedoeld in artikel 6 onder 3 van deze voorwaarden.
Alle kosten van de invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Uitstel van betaling
Artikel 12.
Gebruiker kan uitstel van betaling of betaling in termijnen toestaan in bijzondere gevallen. Bij niet-nakoming van betaling op de overeengekomen betalingsdatum of -data, is (het restant van) de vordering direct opeisbaar en is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

Wijziging algemene voorwaarden
Artikel 13.
Gebruiker is bevoegd deze voorwaarden zonder enige vorm toestemming of goedkeuring van de opdrachtgever te wijzigen. Gebruiker is slechts verplicht de gewijzigde voorwaarden aan de opdrachtgever bekend te maken. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn de dag volgend op de dag van bekendmaking op de overeenkomst van toepassing.

Geschillen
Artikel 14.
In geval van geschillen betreffende de uitleg van een overeenkomst of de uitleg van deze voorwaarden, zullen die geschillen worden voorgelegd aan drie personen (arbiters), die voor gebruiker en voor de opdrachtgever bindend beslissen. Tegen de beslissing staat geen (hoger) beroep open. De eerste arbiter wordt benoemd door opdrachtgever, de tweede arbiter door gebruiker, en de derde arbiter door de twee benoemde arbiters gezamenlijk.
De kosten van het geschil zijn voor partijen, ieder voor een gelijk deel. Wanneer één van de partijen zich laat bijstaan door een derde, zijn de kosten van die derde voor rekening van de partij die de derde heeft ingeschakeld, tenzij inschakeling op gezamenlijk verzoek van de betrokken partijen is geschiedt of op verzoek van de arbiters. Dan zijn de kosten eveneens voor partijen, ieder voor een gelijk deel.